اسکیل آپ و کرونا

ویروس کرونا یک ویروس همه گیر جهانی است که بسیاری از کسب و کارها در ایران ضربه وارد کرده است. در روز های سخت مثل این ایام راه اندازی اندازه