استارت آپ چیست؟

استارت آپ (به انگلیسی Start-up) که استارت اپ به فارسه شرکت نوپا  ترجمه ترجمه شده است. استرات اپ به شرکت های که فقط در زمینه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات